Cáo phó: Bà cố Matta Nguyễn Thị Bản, thân mẫu cha Micae Nguyễn Công Đức, C.Ss.R