Cáo phó: Bà cố Têrêsa Nguyễn Thị Mùi, thân mẫu tu sĩ Phêrô Đặng Văn Lượng, DCCT