Chương trình kính thánh Anphongsô – Đấng sáng lập DCCT


TAM NHẬT KÍNH THÁNH ANPHONGSÔ, NĂM 2020

Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế – Bổn Mạng Giáo Xứ Thái Hà

THỨ NĂM, NGÀY 30.07.2020

– 05 giờ 30: Thánh lễ

– 18 giờ 15: Rước kiệu thánh Anphongsô

– 18 giờ 30: Thánh lễ đồng tế

THỨ SÁU, NGÀY 31.07.2020

– 05 giờ 30: Thánh lễ

– 15 giờ 00: Thánh lễ

– 18 giờ 15: Rước kiệu thánh Anphongsô

– 18 giờ 30: Thánh lễ – Bổn mạng Gia đình Anphongsô trong Giáo xứ

THỨ BẢY, NGÀY 01.08.2020

– 05 giờ 30: Thánh lễ

– 09 giờ 15: Hành hương kính Đức Mẹ

– 09 giờ 45: Rước kiệu thánh Anphong

– 10 giờ 00: Thánh lễ đồng tế mừng kính thánh Anphong, Đấng sáng lập DCCT -Bổn mạng Giáo xứ Thái Hà

– 12 giờ 00: Thánh lễ Chúa Nhật XVIII TN (tuần 1 trong tháng)

– 18 giờ 00: Thánh lễ Chúa Nhật XVIII TN (tuần 1 trong tháng)

– 20 giờ 00: Thánh lễ Chúa Nhật XVIII TN (tuần 1 trong tháng)