Công chính nhờ tin vào Giêsu chứ không phải nhờ tin vào Lề Luật (Chúa Nhật XXII TN.B)

Thái Hà (29.8.2015) – Luật đầu tiên Chúa ban cho dân Do Thái là Mười Điều Răn – gọi là Đệ Nhất Luật, được ghi khắc trên Hai Hòm Bia Chúa ban cho ông Môisê trên núi Sinai. Hai Hòm Bia còn được gọi là khám Giao Ước – tức là Giao Ước Thiên Chúa ký kết với Dân của Người. Dựa trên Mười Điều Răn, người Do Thái cắt nghĩa thành 613 luật – gọi là Đệ Nhị Luật. Trong 613 luật thì có 365 luật cấm và 248 luật buộc. 365 luật cấm tương đương một năm có 365 ngày. Vậy mỗi ngày có những điều xấu cấm không được làm. Người Do Thái cổ quan niệm trong cơ thển gười có 248 đốt xương nên khi chu toàn những luật buộc sẽ giúp con người đứng vững trước mặt Thiên Chúa. Trong khi đó người Pharisêu và Kinh Sư thì quan niệm rằng cứ chu toàn lề luật sẽ được trở nên công chính. Vì vậy, họ hỏi Đức Giêsu: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” Thực ra không phải chu toàn lề luật là được nên công chính, mà được nên công chính là nhờ tin vào Chúa Giêsu. Thánh Phaolo quả quyết trong thư gởi tín hữu Roma rằng “Người công chính sống bởi Đức Tin” (Rm 1:17). Người có đức tin sẽ có một quan niệm sống hoàn toàn khác với người không tin. Vì tư tưởng hướng dẫn hành động. Tư tưởng tốt dẫn đến hành động tốt và ngược lại. Chính vì thế Đức Giê-su bảo rằng “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

Ernst_Zimmerman_Christ-and-the-pharisees_700

Rõ ràng Chúa Giêsu phản đối cách sống đạo vụ luật của người Phariseu và Kinh Sư và Ngài chỉ cho thấy con người ta ô uế là do từ bên trong phát ra những ý định xấu. Những ý định xấu đó chỉ được thanh tẩy nhờ hiệu quả của Lời Chúa và Thánh Thể. Ai đi tham dự lễ sẽ được đón nhận hiệu quả của bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể để được thanh tẩy khỏi nọc độc tội lỗi và ô uế trong lòng. Thanh tẩy nhờ Lời Chúa.Chúa bảo ông Gioan: “Hãy cầm lấy Cuốn Sách mà nuốt đi”, rồi Gioan nói: “Sau khi tôi đã nuốt Cuốn Sách đó, bụng tôi ụa đắng, miệng tôi ngọt ngào như mật” (Kh 10,9-10). Chúa Giêsu thì quả quyết với các Tông Đồ “Anh em được sạch là nhờ Lời Thầy nói với anhem” (Ga 15:3). Thanh tẩy bởi Chúa Giêsu Thánh Thể. Thánh Phêrô nói: “Hãy hối cải và mỗi người hãy chịu thanh tẩy nhân danh Chúa Giê-su, để được ơn tha thứ tội lỗi” (Cv 2,38). Ta biết Bí tích Thánh Thể là trung tâm các Bí tích khác, vì nếu Chúa Giêsu không phục sinh, thì chẳng Bí tích nào có giá trị. Bí Tích Thánh Thể là nguồn ơn tha tội. Vậy mỗi lần ta tham dự thánh lễ là ta được thanh tẩy nhờ hiệu quả của Lời Chúa và Chúa Giêsu Thánh Thể. Và, ta được nên công chính nhờ tin vào Chúa Giêsu. Vậy:

  1. Ta có siêng năng tham dự thánh lễ để được thanh tẩy khỏi tội lỗi không?
  2. Ta có yêu mến, say mê và học hỏi Lời Chúa không?
  3. Ta có yêu mến và siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể không?

Lm. Augustine Lê Phi C.Ss.R