Nhà thờ Thái Hà: Chương trình Đại lễ Chúa Giáng Sinh, năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH, NĂM 2023

THỨ SÁU, 22/12/2023

05 giờ 30 : Thánh Lễ Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Mùa Vọng. B

18 giờ 30: Thánh Lễ Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Mùa Vọng. B

20 giờ 00: Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh (do các Giáo khu trong Giáo xứ thực hiện)

THỨ BẢY, 23/12/2023

05 giờ 30: Lễ Thứ Bảy sau Chúa Nhật III Mùa Vọng. B

09 giờ 30: Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

10 giờ 00: Thánh lễ Kính Đức Mẹ

11 giờ 30: Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

12 giờ 00: Thánh lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng. B

17 giờ 30: Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

18 giờ 00: Thánh lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng. B

20 giờ 00: Thánh lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng. B

CHÚA NHẬT, 24/12/2023: LỄ VỌNG & ĐÊM GIÁNG SINH

05 giờ 30: Thánh lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng. B

08 giờ 00: Thánh lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng. B

10 giờ 00: Thánh lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng. B

14 giờ 00: Ca mừng Chúa Giáng Sinh của Thiếu Nhi

16 giờ 00: Thánh lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng. B

18 giờ 00: Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh

20 giờ 00: Ca Mừng Chúa Giáng Sinh

22 giờ 00:Lễ Đêm Chúa Giáng Sinh (Thánh Lễ đồng tế)

THỨ HAI, 25/12/2023: ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH

05 giờ 30: Lễ Rạng Đông Chúa Giáng Sinh

08 giờ 00: Lễ Ban Ngày Chúa Giáng Sinh

10 giờ 00: Lễ Ban Ngày Chúa Giáng Sinh

16 giờ 00: Lễ Ban Ngày Chúa Giáng Sinh

18 giờ 00: Lễ Ban Ngày Chúa Giáng Sinh (Thánh Lễ đồng tế)

20 giờ 00: Lễ Ban Ngày Chúa Giáng Sinh

…………………………..

CỬ HÀNH BÍ TÍCH GIẢI TỘI TRONG DỊP MÙA VỌNG 2023

TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU (18-22/12/2023)

Sáng: 08 giờ 00 – 10 giờ 30

Chiều: 15 giờ 00 – 17 giờ 00

Tối: 19 giờ 15 – 21 giờ 00

THỨ BẢY (23/12/2023)

Sáng: 08 giờ 30 – 10 giờ 00

Chiều: 15 giờ 00 – 18 giờ 00

Tối: 19 giờ 00 – 20 giờ 00

CHÚA NHẬT (24/12/2023)

Sáng: 09 giờ 00 – 10 giờ 00

(từ ban chiều Chúa Nhật, ngày 24/12 quý cha sẽ không cử hành Bí tích Giải tội)