Nhà thờ Thái Hà: Lễ Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời

CHÚA NHẬT (14/08/2022) – THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.C

– 05 giờ 30 – Thánh lễ Chúa Nhật XX Thường Niên. Năm C

– 08 giờ 00 – Thánh lễ Chúa Nhật XX Thường Niên. Năm C

– 10 giờ 00 – Thánh lễ Chúa Nhật XX Thường Niên. Năm C

– 16 giờ 00 – Lễ Vọng Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời

– 18 giờ 00 – Lễ Vọng Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời

– 20 giờ 00 – Lễ Vọng Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời

THỨ HAI (15/08/2022) – LỄ RẤT THÁNH TRINH NỮ MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI

– 05 giờ 30 – Lễ Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời

– 08 giờ 00 – Lễ Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời

– 10 giờ 00 – Lễ Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời

– 16 giờ 00 – Lễ Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời

– 18 giờ 00 – Lễ Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời

– 20 giờ 00 – Lễ Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời