Nuôi dưỡng đức tin – Suy niệm Lời Chúa, Chúa nhât XXI, TN. B

Thái Hà (22.8.2015) –

Suy Niệm Lời Chúa (Ga 6, 54a.60-69)

Đức tin là ân huệ Thiên Chúa ban. Nhưng để đức tin được lớn lên, sinh hoa quả là lòng bác ái và một đời sống kiên vững, Thiên Chúa cần chúng ta cộng tác với Ngài.

Những hành động chúng ta cộng tác với Thiên Chúa, hầu đức tin được lớn lên và sinh hoa quả là : đọc và học hỏi Kinh Thánh, Giáo lý, cầu nguyện, tham dự các cử hành phụng vụ và nhất là cố gắng đưa đức tin vào trong đời sống, qua những chọn lựa hằng ngày của chúng ta.

Lời Chúa trong Tin Mừng Gioan hôm nay cho thấy, nhiều người, trong đó có các môn đệ đã rời bỏ Chúa Giêsu vì không chấp nhận «những lời chướng tai ». Họ không thể đón nhận, không tin điều Chúa Giêsu nói, bởi nó trái ngược với sự hiểu biết, kinh nghiệm trong đời sống thực tế của họ.

Ngày nay, nhiều người cũng đánh mất đức tin vì những gì mình tuyên xưng đi ngược lại với sự hiểu biết, kinh nghiệm thực tế của mình. Cách riêng đối với người trẻ, khi thay đổi môi trường sống, tiếp xúc với những trào lưu tư tưởng mà trước đây trong giáo xứ nơi quê nhà chưa từng biết, điều này dễ làm đức tin của người trẻ trao đảo, lung lay. Do đó, cần học hỏi, tìm hiểu Kinh Thánh, Giáo lý và nhất là khiêm tốn trong cầu nguyện để xin Chúa nâng đỡ đời sống đức tin và cố gắng sống đức tin trong đời sống thường nhật của mình.

Chúa Giêsu đã hỏi Nhóm Mười Hai : «Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? » Chúa Giêsu cũng đang hỏi mỗi người chúng ta câu hỏi đó. Xin cho chúng ta có thể thưa lên với Chúa Giêsu như Thánh Phêrô khi xưa : «Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng, chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa ».

Câu hỏi suy niệm :

  1. Mỗi khi đọc Kinh Tin Kính, tôi có xác tín đủ vào những lời tôi tuyên xưng hay chưa?
  2. Tôi đã làm gì để đức tin của tôi được củng cố mỗi ngày ?
  3. Trước những tư tưởng thù nghịch với đức tin, tôi đã có thái độ nào ?

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, đức tin của con còn non yếu, xin hãy ban thêm đức tin cho con. Xin cho con biết đọc Kinh Thánh, tìm hiểu Giáo lý, cầu nguyện và đưa những gì con tin vào trong cuộc sống; nhờ đó, đức tin của con sẽ được củng cố để con có thể thưa lên với Chúa mỗi ngày : « Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời .»

Jos. Hướng Việt