Phát trực tuyến các Thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (02-03/10/2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương và thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày Thứ Bảy cũng như Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Chương trình cụ thể như sau:

THỨ BẢY, 02.10.2021

09 giờ 30: Hành hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

10 giờ 00: Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

19 giờ 30: Hành hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

20 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật XXVII Thường Niên.B (Lễ Đức Mẹ Mân Côi)

CHÚA NHẬT, 03.10.2021

10 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật XXVII Thường Niên.B (Lễ Đức Mẹ Mân Côi)

20 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật XXVII Thường Niên.B (Lễ Đức Mẹ Mân Côi)