Ta không đến để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn (Mt 5, 17)

Thái Hà (02.03.2016) – Chúa Giêsu là mạc khải trọn vẹn của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến trần gian để mạc khải cho con người biết về Thiên Chúa và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người.

Lịch sử cứu độ trải qua nhiều giai đoạn cho thấy Thiên Chúa đã dùng đường lối sư phạm để cứu độ con người đã hư mất vì phạm tội bất tuân. Lịch sử ấy được hoàn tất nhờ Chúa Giêsu Kitô, Đấng kiện toàn lề luật và hoàn tất công cuộc cứu độ. Chúa Giêsu không mang đến điều gì mới lạ hơn là tình yêu thương. Bằng tình yêu thương cho đến sẵn sàng thí mạng sống, như thế Chúa Giêsu đã nêu gương cho mọi người trong đời sống và ứng xử hằng ngày.

chua-giesu-3

Noi gương Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta cũng hãy lấy tình yêu thương là tiêu chuẩn trong cung cách sống. Tất cả các lề luật các tiên tri đều dạy như thế. Và chính Chúa Giêsu đã sống như thế và dạy như thế.

Noi gương Chúa Giêsu, Đấng ‘không đến để huy bỏ nhưng để kiện toàn’, chúng ta tập cộng tác với công việc chung cho công việc ấy đạt kết quả tốt. Ngược lại, không nên phá đổ những việc tốt đẹp người khác đã gầy dựng, cho dù nó chưa hoàn tất. Mặt khác, mỗi người vẫn nên có những sáng kiến nhưng không nên đặt ra quá nhiều cái mới gây ra gánh nặng cho mình và cho người khác.

Noi gương Chúa Giêsu, người Kitô hữu sống chứng tá giữa đời để làm gương cho những kẻ bé mọn. Kẻ bé mọn đó có thể là con cháu, những em nhỏ, những người nguội lạnh, những người lương giáo, … Điều này thật cần thiết trong hoàn cảnh đời sống xã hội chúng ta đang ngày một biến chất.

Xin Chúa giúp sức để mỗi người chúng ta bước theo Ngài trong con đường tình yêu là đường thập giá nhưng đầy niềm vui và bình an. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Anh Tuấn