Thái Hà: Chương trình tam nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

TAM NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, NĂM 2020

ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP THÁI HÀ

THỨ NĂM, NGÀY 25.06.2020

– 05 giờ 30: Thánh lễ

– 08 giờ 00: Sinh hoạt của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

– 10 giờ 00: Thánh lễ – 18 giờ 00: Hành hương kính Đức Mẹ

– 18 giờ 30: Thánh lễ – Giáo khu 4 phụ trách

THỨ SÁU, NGÀY 26.06.2020

– 05 giờ 30: Thánh lễ

– 08 giờ 00: Sinh hoạt của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

– 10 giờ 00: Thánh lễ

– 18 giờ 00: Hành hương kính Đức Mẹ

– 18 giờ 30: Thánh lễ – Các ca đoàn phụ trách

THỨ BẢY, NGÀY 27.06.2020

– 05 giờ 30: Thánh lễ

– 09 giờ 30: Hành hương kính Đức Mẹ

– 10 giờ 00: Thánh lễ – Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp phụ trách

– 12 giờ 00: Thánh lễ Chúa Nhật XIII TN (tuần 4 trong tháng)

– 18 giờ 00: Thánh lễ Chúa Nhật XIII TN (tuần 4 trong tháng)

– 20 giờ 00: Thánh lễ Chúa Nhật XIII TN (tuần 4 trong tháng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.