Thánh danh Đức Giêsu

 

Tại sao Giuse và Maria đặt tên cho con mình là Giêsu?

Thánh danh này có ý nghĩa gì đặc biệt không?

Theo các sách Tin mừng, tên “Giêsu” là do thiên thần truyền đạt lại cho Maria (Lc 1:31) và cho Giuse trong một giấc mơ (Mt 1:21). Tên gọi này, có những hình thức khác, đặc biệt là Giôsua, có một lịch sử dài trong văn hóa Do Thái.

Giêsu là tiếng Hy Lạp của Gôsua, tiếng Do thái có nghĩa là “Thiên Chúa (Yavê)cứu giúp’’, hay phổ biến hơn, “Thiên chúa cứu’’. Nghĩa thứ hai này là nghĩa mà thánh sử Mátthêu dùng, ngài nói rằng tên này được đặt cho Giêsu “vì Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi’’. Đối với Mátthiêu, tên này cũng mang ý nghĩa – vốn là chủ đề chính trong tin mừng của ngài – là ơn cứu độ mà Đức Giêsu mang đến là một cộng đoàn, biến cố “Hội thánh’’. Đức Giêsu sẽ cứu “dân Người’’.

Thứ đến, tên gọi này không phải là đặc biệt. Thời đó người ta thường đặt tên này cho con cái. Thánh Phaolô nói đến một tín hữu Do Thái có tên này  (Cl 4:11).

Đức Giêsu đã nhận một tên gọi rất phổ thông, một tên gọi không làm cho Người xa cách, nhưng đồng hóa Người với gia đình nhân loại.

Tác phẩm: Giáo Lý Cho Người Thời Nay

Tác giả: John J. Dietzen

Biên dịch: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ. OP

Đọc thêm:

1. Hội Thánh và Sách Thánh

2. Kinh Thánh: Tiêu chuẩn đức tin

3. Các hình thức văn chương trong Kinh Thánh

4. Kinh Thánh chỉ dành cho các chuyên gia?

5. Thánh Kinh Công Giáo và Thánh Kinh Thệ Phản

6. Bản Kinh Thánh phổ thông (Vulgata)

7. Nguyên tổ loài người

8. Nhiều Ađam, nhiều Eva?

9. Cám dỗ trong Vườn địa đàng

10. Con quỷ hay con rắn

11. Trái đất bao nhiêu tuổi?

12. Vụ nổ vũ trụ ( Big Bang ) và tuổi trái đất

13. Tuổi của dòng giống loài người

14. Thiên chúa làm gì trước khi tạo dựng vũ trụ

15. Tiến hóa ” còn hơn là một giả thuyết “

16. Tiến hóa và linh hồn

17. Thần học có dựa trên khoa học không?

18.Ngôi vị nào là đấng tạo hóa.

19. Ông Môsê và 5 cuốn sách đầu tiên của bộ Thánh Kinh.

20. Ông Nôe và chiếc tàu

21. Cụ tổ Abraham ngoại tình?

22. Chuyện nàng Rachel

23.tại sao có những cái “uế tạp”?

24. Cắt bì

25. Dân Israel có thuộc về dân Do Thái không?

26. Yavê là ai?

27. Các sách Thánh kinh

28. Chương và câu

29. Việc biên soạn Tân ước 

30. Ngôn ngữ bao hàm giới tính trong thánh kinh

31. Giải thích Tin mừng

32. Đức Maria trọn đời đồng trinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.