Thánh lễ & Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (17-27/06/2021)

THÁNH LỄ & TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà

Hướng Đến Đại Lễ Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Năm 2021

 

THỨ NĂM, THỨ SÁU (17-18/06/2021)

 • 20 giờ 00: Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

THỨ BẢY (19/06/2021)

 • 09 giờ 30: Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 • 10 giờ 00: Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 • 19 giờ 30: Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 • 20 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật XII Thường Niên

CHÚA NHẬT (20/06/2021)

 • 10 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật XII Thường Niên
 • 19 giờ 30: Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 • 20 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật XII Thường Niên

THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ (21,22,23/06/2021)

 • 20 giờ 00: Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

THỨ NĂM (24/06/2021)

 • 19 giờ 30: Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 • 20 giờ 00: Lễ Kính Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

THỨ SÁU (25/06/2021)

 • 19 giờ 30: Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 • 20 giờ 00: Lễ Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

THỨ BẢY (26/06/2021)

 • 09 giờ 30: Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 • 10 giờ 00: Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 • 20 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật XIII Thường Niên

CHÚA NHẬT (27/06/2021)

 • 10 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật XIII Thường Niên
 • 20 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật XIII Thường Niên

CÁC THÁNH LỄ & TUẦN CỬU NHẬT SẼ ĐƯỢC PHÁT TRỰC TIẾP TRÊN TRANG:

Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp

Fanpage: Truyền Thông Thái Hà

Hoặc vào website: nhathothaiha.net