Thứ Hai Lễ Kính Thánh PhaoLô Tông Đồ Trở Lại: Sứ vụ của người lữ hành

Thái Hà (25.01.2021) – Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án”. (Mc 16,15-18)

Sắc lệnh Ad Gentes (Đến với muôn dân) của Công đồng Vatican II, số 2, có viết: “Tự bản tính, Giáo hội lữ hành phải truyền giáo, vì chính Giáo hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo ý định của Thiên Chúa Cha”.

Trước khi lên trời, Đức GIêsu vẫn không khỏi lo lắng cho thế gian, vì thế người truyền lệnh cho các Tông đồ “Hãy đi khắp tứ phương thuiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Lệnh truyền này đã được Giáo hội nhìn nhận và thi hành suốt gần hai ngàn năm nay.

Là Kitô hữu, qua việc lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng đã được liên kết mật thiết với Đức Giêsu, vì thế chúng ta cũng có nhiệm vụ phải sống và thực thi lệnh truyền này bằng tất cả đời sống của mình. Mỗi người hãy noi gương thánh Phaolô, hăng say đem Tin Mừng của Chúa đến với người khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết ghi nhớ những lệnh truyền của Chúa và mau mắn thi hành, để chúng con có thể mang Lời Chúa đến cho mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…