Thứ Hai: Mc 1, 14 – 17: Một thái độ chọn lựa dứt khoát trước thực tại Nước Trời

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

cn-3-tn-b

Thái Hà (11.01.2016) – Tin mừng theo thánh Mác-cô thứ Hai tuần I Thường Niên hôm nay đề cập đến sứ điệp của Đức Giêsu khi Ngài bắt đầu thi hành sứ vụ công khai của Ngài: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng” (Mc 1, 14). Sứ điệp này có tính cách dứt khoát và mạnh mẽ, đòi buộc người ta phải ngay lập tức bày tỏ thái độ của mình trước sự tỏ hiện của Triều Đại Thiên Chúa. “Cairos” – thời khắc của cứu độ hay hư mất của người ta đang là lúc này và ở đây; người ta phải có thái độ chọn lựa dứt khoát.

Nếu muốn được cứu độ, thì điều mà người ta nhất thiết phải làm ngay lúc này là “hãy sám hối và tin vào Tin mừng”. Sám hối ở đây không đơn giản là thực hành một vài công việc đạo đức có tính cách khổ chế, hãm mình, ép xác, nhưng là metanoia, nghĩa là làm một cuộc hồi đầu, dứt khoát đoạn tuyệt với lối sống cũ và đi vào con đường mới, con đường dẫn tới Chúa (nhận ra con đường mình đang đi là lầm lạc và hồi đầu quay trở lại đi vào con đường của Chúa vạch ra). Tin vào Tin Mừng không gì khác hơn là tin nhận Đức Giêsu, Đấng đang mang vào trần gian này một thực tại mới mẻ là thực tại Nước Trời; thực tại ấy có ngay trong chính con người của Ngài.

Khi nghe sứ điệp loan báo Tin mừng của Đức Giêsu và cảm nếm được thực tại Nước Trời có ngay trong con người của Ngài, các ông Simôn, Anrê, Giacôbê và Gioan đã lập tức bỏ chài lưới, nghĩa là đoạn tuyệt với lối sống quá khứ, để dứt khoát tin nhận và bước theo Chúa. Còn bạn và tôi thì sao? Chúng ta có dám đánh đổi tất cả mọi sự ở đời này hay không để sẵn sàng sống cái thực tại mới, thực tại Nước Trời mà Chúa đã mang đến cho ta?