Thứ Năm: Lc 4, 14 – 22a: Kẻ được giải thoát công bố ơn giải thoát

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

jesus-carrying-the-cross-300x265

Tin mừng theo thánh Luca hôm nay cho ta thấy sứ mạng của Đức Giêsu, Đấng Thiên Sai từ trời cao đến để hoàn tất lời hứa ơn cứu độ của Thiên Chúa đối với dân Người. Ngài được sai đến để công bố Tin Mừng cho người nghèo: “công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức” (Lc 4, 18).

Nhưng dõi theo hành trình Đức Giêsu thực thi sứ mạng thiên sai của mình, tathấy Ngài không phải như đấng bề trên ngồi trong lầu son gác tía để phân phát, bố thí phúc lành Thiên Chúa cho những người khốn khổ nghèo hèn. Trái lại, chính Ngài đồng thân đồng phận với họ, cảm thấu nỗi khốn khổ của họ, từ đó Ngài nâng giấc họ đứng dậy để họ bước đi trên con đường của tự do, của giải thoát.

Dĩ nhiên, những người được Chúa giải thoát bây giờ cũng lại được Ngài ủy thác thi hành chính sứ mạng cứu độ của Ngài. Động từ “trả lại” tự do cho người bị áp bức mà thánh Luca dùng ở đây thực ra là động từ “‘aposteilai”, nghĩa là Chúa sai chính những người đã kinh qua tình trạng khốn khổ, bị áp bức đi làm tông đồ cho Chúa.

Bạn và tôi có lẽ cũng thuộc vào thành phần những con người khốn khổ, nghèo hèn được Chúa đến đồng thân đồng phận và cứu thoát. Vậy kinh nghiệm được ơn cứu rỗi của Chúa, chúng ta đã trở nên tông đồ của Ngài hay chưa? Chúng ta đã làm chứng về tình thương ơn cứu độ của Chúa trên cuộc đời ta hay chưa?