Thứ Tư: Lc 21, 12 -19: Để “Một sợi tóc trên đầu cũng không bị mất”

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Thái Hà (25.11.2015) – Trong bài Tin mừng thứ Tư tuần XXXIV thường niên hôm nay, Chúa Giêsu báo trước cuộc cấm cách, bắt bớ mà các môn đệ của Ngài sẽ phải trải qua. Nhưng nếu ai trung thành làm chứng cho Chúa, làm chứng cho lòng xót thương, tha thứ của Chúa, thì dẫu phải chịu đủ nỗi gian truân, khốn khổ, “một sợi tóc trên đầu (của họ) cũng không bị mất”.

Lối nói “một sợi tóc trên đầu không bị mất” ám chỉ vận mạng người đó được bảo đảm (x. 1 Sm 14, 45; 2 Sm 14, 11; 1 V 1, 52). Chúa chính là người bảo toàn mạng sống đời đời cho những ai tín thác vào Ngài.jesus13

Dĩ nhiên, đối diện trước thù địch thế gian, những kẻ tin Chúa không bao giờ được lấy ác báo ác, nhưng phải lấy lòng nhân từ, khoan dung tha thứ để đối lại thù nghịch thế gian. Chỉ khi có thái độ sống như thế, thì “một sợi tóc trên đầu (họ) không bị mất”.

Lấy lòng khoan dung tha thứ đối lại địch thù là việc làm khó, nhưng không phải là không thực hiện được. Các vị tử đạo thời Giáo hội tiên khởi đã sống trọn vẹn điều đó. Khi nói về họ, thánh Cyprianô bảo rằng họ đã chiến thắng những kẻ bách hại họ bằng niềm hy vọng và sự can trường liên lỉ, bằng tình thương và lòng khoan dung vô bờ bến. Các thánh tử đạo Việt Nam cũng đã sống trọn vẹn điều đó, nên “một sợi tóc trên đầu” các ngài cũng đã không bị mất, vận mạng đời đời của các ngài đã được Chúa bảo toàn.

Nhìn vào thế giới hôm nay, ta thấy rằng sở dĩ chiến tranh, xung đột xảy ra liên miên chỗ này chỗ kia là vì thế giới đang thiếu vắng lòng khoan dung, tha thứ. Nếu con người ngày nay tiếp tục lấy ác báo ác, lấy hận thù đối lại hận thù thì không có Chúa nào đảm bảo rằng “một sợi tóc trên đầu anh em không bị mất”.