Video Bài giảng lễ an táng cha Matthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT

Thái Hà (06.03.2016) – Mời quý vị theo dõi bài giảng của cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Phó giám Tỉnh Tỉnh DCCT Việt Nam trong thánh lễ an táng cha Matth êu Vũ Khởi Phụng, DCCT.

Thánh lễ diễn ra lúc 9 giờ, thứ Bảy,  05.03.2016 do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội chủ sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.