“Ba thù” trong bài “Mẹ từ bi”

Trong bài thánh ca “Mẹ Từ Bi” của Minh Trân, phần điệp khúc như sau: “Ôi Maria, ôi Mẹ từ bi lân tuất. Không sợ ba thù con nép dưới áo Mẹ từ nhân. Mẹ coi con khỏi chước ba thù đang khuấy khuất. Ðưa về thiên đàng cùng Mẹ hưởng phúc thanh nhàn.

Ba thù được nhắc đến hai lần trong bài hát “không sợ ba thù” và “chước ba thù”. “Ba thù” theo Từ Điển Công Giáo của HĐGM Việt Nam, NXB Tôn Giáo, trang 34-35 định nghĩa:

“Ba thù” là ba kẻ đối nghịch, ba thế lực đối nghịch với Thiên Chúa và làm hại linh hồn con người gồm “ma quỷ”, “thế gian” và “xác thịt”. Trong đó, ma quỷ là thế lực thiêng liêng, gây chia rẽ và lôi kéo con người rời xa Thiên Chúa. Thế gian, ở đây là những thế lực xấu trong thế giới loài người. Xác thịt, là thế lực sự dữ nơi con người, cụ thể là những dục vọng.

Đối với các Kitô hữu học kinh bổn xưa thường hiểu rõ điều này, nhưng các bạn trẻ thời nay, có thể chưa biết. “Ba thù” vẫn thường xuyên “cám dỗ” con người nói chung và tất cả các Kitô hữu. Chúng ta cần hiểu biết, cảnh giác và chiến đấu chống lại “ba thù”. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng: “Khởi đầu của tội lỗi và sự sa ngã của loài người là lời dối trá của tên cám dỗ làm cho con người nghi ngờ lời Thiên Chúa, cũng như lòng nhân hậu và lòng thành tín của Người.” (GLHTCG #215)

Tất cả những cám dỗ đều dẫn đến nghi ngờ lời Thiên Chúa, lòng nhân hậu và thành tín của Người. Từ nghi ngờ, con người dần xa rời và đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa; con người cũng lạm dụng sự tự do Chúa ban, để chiều theo những cám dỗ của “ba thù”. Tự cuộc sống Kitô hữu đã là một cuộc chiến đấu và vũ khí để chiến thắng chính là noi gương Chúa Giêsu trong việc cầu nguyện. Lời Chúa nói: “Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.” (x. Lc 22,40.46). Giáo lý Hội Thánh dạy: “Các thánh nhân trong Cựu Ước, Đức Maria, các thánh, và chính Đức Kitô đều dạy chúng ta: cầu nguyện là một cuộc chiến đấu. Chiến đấu chống lại ai? Chiến đấu với bản thân ta và chống lại các mưu chước của ma quỷ cám dỗ, vì chúng làm mọi cách để con người bỏ cầu nguyện, không kết hợp với Thiên Chúa.” (GLHTCG #2725). Cầu nguyện là sự sống của các Kitô hữu.

Mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Giáo Hội hôm nay, chúng ta nhớ đến hình ảnh của Mẹ ở giữa các tông đồ, để cầu nguyện trông chờ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Mẹ cầu nguyện giữa Hội Thánh, để bảo vệ che chở cho Hội Thánh. Chúng ta là con cái của Mẹ, chúng ta cũng cầu nguyện liên lỷ để có ơn can đảm và sức mạnh chống lại những cơn cám dỗ của “ba thù”.

Lm. Trần Ngọc Hướng, DCCT – Sài Gòn ngày 24.05.2021