Chúa Giêsu là Vua Sự Thật dẫn muôn dân vào Vương Quốc của Ngài

Lm Augustine Lê Phi, CSsR

Thái Hà (21.11.2015) – Hôm nay là Chúa Nhật 34, kết thúc Năm Phụng Vụ. Hội Thánh mừng lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ. Điều nàu có nghĩa nhấn mạnh Chúa Kitô  là cùng đích của Phụng vụ Kitô Giáo. Ngày đăng quang ngôi Vua của Chúa Kitô hoàn toàn khác với các vua chúa trần gian. Đăng quang của các vua chúa trần gian thường được diễn ra hết sức ‘hoành tráng’: nghi lễ, khách mời, chúc mừng, quà cáp và tiệc tùng. Ngày đăng quang của Vua Giêsu là hiến mình trên thập giá, đổ máu ra để cứu độ nhân gian.

Christ-the-King

Sau khi Chúa Giêsu chịu khổ hình, bị đánh đòn, chịu đội mão gai và bị mắng nhiếc xỉ vả đủ điều, bấy giờ Philato mới hỏi Chúa Giêsu “Ông có phải là vua dân Do Thái không?” Ðức Giêsu đáp:“Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?”  Ông Philatô trả lời: “Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?” Ðức Giêsu trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng Nước tôi không thuộc thế gian này.” Ông Philatô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao?” Ðức Giêsu đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua.”Sau đó Philato đã cho lính làm một tấm bảng đóng trên thập giá và viết: “Đây là vua người Do Thái.” Mặc dù cho viết tấm bảng Chúa Giêsu là Vua người Do Thái, nhưng ông Philato cũng không hiểu khi nghe Chúa nói về sự thật. “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” Ông Philatô nói với Người: “Sự thật là gì?” Philato không biết sự thật là gì. Sự thật chính là Chúa Giêsu. Ngài đã quả quyết điều đó với các Môn Đệ “Thầy là đường, là Sự Thật và là sự sống, không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14:6). Chúa Giêsu là đường, là sự thật để dẫn muôn dân vào trong Vương Quốc của Ngài để hưởng sự sống đời đời. Ngài muốn hết thảy mọi người được vào Vương Quốc của Ngài, vì thế đến như tên trộm biết sám hối và trông cậy vào lòng Ngài thương xót, thì Ngài đáp ngay: “Hôm nay Ta cho ngươi vào Thiên Đàng với Tôi” (Lc.23, 43).

Chúa Giêsu là Vua vũ trụ – Vua cả trời đất. Trên đỉnh cao của sự hiến mình trên thập giá,  viên đại đội trưởng phải cất tiếng tôn vinh rằng “Quả thật, Người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15:39). Khi đã hoàn tất cuộc đời theo thánh ý Cha, Chúa Giêsu cũng xin Chúa Cha tôn vinh. “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha, Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời, cho tất cả những ai, Cha đã ban cho Người.  Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Ðấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô” (Ga 17:1-3). Ngai Vua của Chúa Giêsu được chính Chúa Cha tôn vinh. Vương quyền của Ngài trên mọi phàm nhân. Ngài thực thi quyền bính bằng cách trao ban sự sống đời cho những ai nhận biết Chúa Cha và tin vào Chúa Giêsu, để được Ngài dẫn vào Vương Quốc vĩnh cửu.

Lạy Chúa xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa là vua sự thật. Xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Amen.