Người mẹ

Bà Ê-va là Người Mẹ thứ nhất
Bà là mẹ của tất cả chúng sinh [*]

Như rồi bà làm mất hết nghĩa tình
Vì bà đã nhẹ dạ nghe ma quỷ!

Thiên Chúa thương ban cho một Người Nữ
Vô nhiễm tội và đồng trinh trọn đời
Ma-ri-a, tên gọi giản dị thôi
Nhưng được chọn làm Thánh Mẫu Thiên Chúa

Một Nữ Tỳ đơn sơ mà cao cả
Sống khiêm nhu và tuyệt đối vâng lời
Suốt cuộc đời Mẹ theo ý Chúa Trời
Dù gian khó nhưng không hề than thở

Muôn lạy Mẹ – Thánh Mẫu của Thiên Chúa
Xin ban cho thế giới được bình an
Xin đoái nhìn đoàn con cái Việt Nam
Chịu đau khổ nên khát tự do lắm

TRẦM THIÊN THU
[*] St 3:20.