Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên: “Ai không chống nghịch các con, tức là thuận các con”

Thái Hà (26.09.2022) – Khi ấy, các môn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, và bảo các ông rằng: “Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Ðấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”.

Gioan lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con”. (Lc 9,46-50) 

Cám dỗ về quyền lực, danh vọng, địa vị là một cám dỗ mạnh nhất của con người. Chính Chúa Giêsu cũng đã bị cám dỗ như thế sau khi Người ăn chay trong hoang địa bốn mươi đêm ngày. Các môn đệ cũng bị cám dỗ như thế. Thánh Luca tường thuật cho chúng ta rằng: các môn đệ, ai cũng nghĩ mình sẽ là người cao trọng nhất. Chúa Giêsu biết tư tưởng của các ông nên mới đặt một em bé cạnh mình để dạy các ông hiểu rằng: “kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”. Các ông nên cao trọng không phải vì chính các ông nhưng là vì danh Chúa. Tư tưởng của các ông vẫn còn cục bộ: “Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con”. Các ông khó chịu vì người ấy làm phép lạ nhân danh Thầy mình mà lại không cùng nhóm với mình. Các ông không cho phép người nào giỏi hơn các ông, nhất là những người không cùng nhóm với các ông.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống, hôm nay, chúng con cũng thường tìm quyền lực, danh vọng, địa vị cho mình mà quên đi chính Chúa. Xin cho chúng con biết tin vinh quang cho Chúa và xây dựng cộng đoàn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.