Người Công giáo có được tham gia đảng cộng sản?

Theo Giáo huấn xã hội Công giáo, người giáo dân được tham gia các đảng phái chính trị, trừ những đảng phái cổ võ bạo lực, phân biệt chủng tộc, chủ trương đấu tranh giai cấp… Một cách cụ thể, tại Việt Nam, người giáo dân không được tham gia, ủng hộ đảng cộng sản, vì đảng cộng sản theo chủ thuyết vô thần, chủ trương đấu tranh giai cấp, cổ võ bạo lực, vi phạm tự do và nhân quyền…(X. Docat # 211, # 319)

Mời quý vị lắng nghe chia sẻ của linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT liên quan đến vấn đề này