Ngày Thường

Thứ Năm Tuần XII Thường Niên: Chiến tranh tước đoạt mọi thứ

Thái Hà (23.06.2016) - Na-bu-cô-đô-no-xo, vua Ba-by-lon, đến đánh thành, trong khi các thuộc hạ của vua vây hãm thành. Giơ-hô-gia-khin, vua Giu-đa... ra hàng vua Ba-by-lon. Vua Na-bu-cô-đô-no-xo đưa mọi kho tàng của Nhà Đức Chúa... ra khỏi đó. (II Vua 24, 11-13) Bài đọc hôm nay được trích trong sách các Vua quyển II…

Xem thêm