Tin Tức

Đảng Cộng sản nắm kiểm soát các Giáo hội Trung quốc kể từ ngày 1 tháng 2-2020

Kể từ ngày 1 tháng 2-2020, đảng cộng sản sẽ quyết định về việc tổ chức các nhà thờ và sẽ có tiếng nói cuối cùng trong việc chọn lựa các mục tử. Tất cả các quyết định được đưa ra trong các giáo hội từ nay phải được đảng …

Xem thêm