Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội (3): Nhà Tập và Học Viện đào tạo tu sĩ

Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội có Nhà Tập và Học Viện đào tạo các tu sĩ cho Dòng. Khu nhà Học viện được xây sau Tu viện, khánh thành vào năm 1939.
Đọc bài liên quan:
(1)Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Sở đất ở Thái Hà
(2).Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Xây dựng và khánh thành Nhà Hà Nội
(3). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Nhà Tập và Học Viện đào tạo tu sĩ
(4). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội : Nhà thờ Thái Hà và Việc sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
(5). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Nhà Hà Nội những năm thử thách 1940-1946
(6). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Nhà Hà Nội sau năm 1954 – Cha Paquette và cha Côté
(7). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Cha Giuse Vũ Ngọc Bích
(8). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội : Thầy Clemente Đạt và Cha Giuse Trần Hữu Thanh
(9). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội : Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên

NHÀ TẬP HÀ NỘI: 1932

Ngôi nhà to lớn Hà Nội còn vắng vẻ, và các thừa sai nghĩ đến thực hiện điều đã được nghĩ tới từ lâu: dời Tập viện từ Huế ra Hà Nội . Ngày 21-10-1931 cha Dionne thông báo quyết định dời nhà Tập từ Huế ra Hà Nội với cha Cousineau làm Giáo tập kiêm Bề trên nhà. Quyết định đó được mọi người đồng ý, riêng cha Cousineau tỏ vẻ không bằng lòng. Ngài đã đệ đơn xin trở về Canada ( thư gửi cha Bề trên Tỉnh L.P.Lévesque 3-4-1931). Mặc dầu đã có những cố gắng thuyết phục ngài ở lại, nhưng cha Cousineau vẫn xin trở về Canada. Trong thư, cha viết: “Tôi nài xin cha cho tôi được trở về Canada. Ở đó, hy vọng với ơn Chúa ban, tôi sẽ có thể làm một ít việc mục vụ trong các nơi quê.”

Ngày 15-5-1932, cha Cousineau rời Việt-Nam. Cha Michaud làm bề trên nhà Hà Nội. Cha Fiset làm quản lý. Cha Couture làm bề trên Nhà tập.

Sau Nhà tập các thầy, nhà Hà Nội trước con số người xin vào Dòng từ các chủng viện cũng như các lớp đệ tử mãn chương trình trung học, phải nghĩ đến Nhà tập và sau đó là Học viện. Lớp Nhà tập đầu tiên cho ứng viên Linh mục được mở tại Thái Hà với lễ mặc áo. Ngày 15-8-1934 đã có lễ khấn đầu tiên của hai thầy Sự và Giacôbê Cân, đồng thời có lễ mặc áo Dòng của 4 thầy, trong số lần đầu tiên có những người từ Đệ tử Huế: Henri Lộc, Gioan Thính, Alexis Mân và Gioan Maria Dong. Như thế nhà Hà Nội lại có thêm cơ sở đào tạo là Nhà tập, trước tiên cho các thầy và sau là cho các ứng viên Linh mục. Chúng tôi sẽ trình bày về lịch sử Nhà tập Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam trong phần sau.

Cha L.Roy và Cha Côté chụp hình với anh em sinh viên Học Viện Thái Hà Ấp (1949)

HỌC VIỆN

Đã có người vào Dòng, đã có Tập viện giáo sĩ thì tất nhiên là phải có Học viện. Giải quyết vấn đề học vấn của 2 thầy mới khấn, có ý tưởng gửi các thầy qua Canada. Cũng có thể gửi các thầy theo học chủng viện. Trong khi chờ đợi, hai thầy đầu tiên sẽ một người vừa làm giáo sư vừa làm học viên. Thầy Giacobê Cân đã qua chủng viện sẽ dậy Triết cho thầy Sự đồng thời sẽ được dậy về Thần học. Tỉnh Mẹ đã có một quyết định dứt khoát là chuyển sang Việt Nam một số các thầy Học Viện. Thật là một quyết định thừa sai can đảm, đại độ và hướng hẳn về tương lai của Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam.

Các giáo sư và lớp thừa sai Học viện đầu tiên gồm 4 Linh mục và 7 thầy đến Hải Phòng ngày 9-11-1935. Nhà Hà Nội chính thức là Học Viện Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam, với nhà học riêng được xây vào 1939 làm nơi đào tạo nhiều thế hệ Linh mục cho đến năm 1950. Chúng tôi sẽ trình bày lịch sử Học Viện đầy đủ hơn trong phần sau.

(còn tiếp)

Lịch Sử Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Lm. Rôcô Nguyễn Tự Do, DCCT