Ngày Thường

Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Gioan Maria Vianney: Ý nghĩa của việc này là gì?

Thái Hà (04.08.2016) - Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô. (Mátthêu 16,20) Tại sao Chúa Giêsu cấm các môn đệ loan truyền Người là Đấng Kitô? Lẽ ra họ nên rao giảng tin mừng này cho mọi người nhưng Chúa Giêsu có lý do…

Xem thêm