Ngày Thường

14 ngày bước vào sa mạc nội tâm- Ngày 5: Cùng với gia đình Chúa Giê-su trên đường đi lánh nạn ở Ai cập

(1) Ngày thứ nhất: Cùng với Chúa Giê-su trong Sa mạc: Thực hiện cuộc tĩnh tâm cá nhân trong thời gian “cách ly toàn xã hội” (2) ngày thứ hai: Cám dỗ trong sa mạc (3): 14 ngày cách ly, 14 ngày tĩnh tâm Ngày 3: Cám dỗ về quyền lực (4): Ngày …

Xem thêm