Ngày Thường

Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh: Bình an trong Chúa

Thái Hà (30.05.2022) – Các  môn đệ Người thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần VI Mùa Phục Sinh: Nhân danh Thầy mà xin

Thái Hà (28.05.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần IV Mùa Phục Sinh: Vui mừng khi gặp lại Chúa

Thái Hà (27.05.2022) – Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh: Nỗi buồn sẽ trở thành niềm vui

Thái Hà (26.05.2022) – Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha”. Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: “Ðiều Người …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần VI Mùa Phục Sinh: Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật

Thái Hà (25.05.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần VI Mùa Phục Sinh: Đấng Phù Trợ sẽ đến

Thái Hà (24.05.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Ðấng Phù Trợ đến, Ðấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh: Làm chứng

Thái Hà (23.05.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Ðấng Phù Trợ đến, Ðấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh: Thầy đã chọn các con khỏi thế gian

Thái Hà (21.05.2022) – “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh: Chính Thầy đã chọn các con

Thái Hà (20.05.2022) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần V Mùa Phục Sinh: Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy

Thái Hà (19.05.2022) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ …

Xem thêm