Chúa Nhật

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên: Quy hướng về Chúa

Thái Hà (15.11.2020) – Bấy giờ, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa …

Xem thêm

Chúa Nhật XXX Thường Niên: Yêu thương không có giới hạn

Thái Hà (25.10.2020) – Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? …

Xem thêm

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên: Khước từ

Thái Hà (11.10.2020) – Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc …

Xem thêm

Chúa Nhật XXVII Thường Niên: Sự vô ơn

Thái Hà (04.10.2020) – Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến …

Xem thêm

Chúa Nhật XXV Thường Niên: Không phân biệt

Thái Hà (20.09.2020) – Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan …

Xem thêm

Chúa Nhật XXII Thường Niên: Danh lợi thế trần

Thái Hà (30.08.2020) – Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông …

Xem thêm

Chúa Nhật XX Thường Niên: Lòng tin vững mạnh

Thái Hà (16.08.2020) – Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn …

Xem thêm

Chúa Nhật XIX Thường Niên: Vững vàng tin tưởng

Thái Hà (08.08.2020) – … Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa!”, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông …

Xem thêm

Chúa Nhật XVIII Thường Niên: Lòng thương xót

Thái Hà (02.08.2020) – Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, …

Xem thêm

Lễ Chúa Cứu Thế (Chúa Nhật thứ ba trong Tháng Bảy)

Ga. 3, 13-18.21 CHÚA LÀ ĐẤNG CỨU THẾ Mỗi lần cử hành Lễ Chúa Cứu Thế, một thánh lễ được Nhà Dòng Chúa Cứu Thế trên khắp thế giới mừng một cách hết sức trọng thể vào ngày Chúa Nhật thứ ba trong tháng bảy. Tôi vẫn như có một …

Xem thêm